Proment

Train-de-trainer november 2020

Deze training is geannuleerd

Train de Trainer”

Bij deze informeren wij u betreffende de cursus “Train de trainer” van Stichting Proment,  die op de vier dinsdagochtenden  in november 2020 gegeven zal worden van 9.15-11.15. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 november a.s. op het gemeentehuis van Beuningen: Van Heemstraweg  46, te Beuningen,

De cursus leidt op tot gespreksleider van Proment-bijeenkomsten, die als doel hebben:

“ De ontmoeting en verbinding te stimuleren tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond”

Het proces om dit doel te bereiken wordt in gang gezet door ruimte te creëren en mensen aan te moedigen om open en onbevangen te zijn voor de eigen wensen en verlangens en die van een ander. Om te kijken zonder oordeel, om je eigen perspectief bewust te worden en vervolgens los te kunnen laten, kortom: om open te staan vanuit een andere “mindset”. Dit loslaten kan pas adequaat plaatsvinden na bewustwording van wat er losgelaten wordt, welke waarde dit heeft en met hoeveel “power” men dit zou wil behouden of bevechten. En, na bewustwording van wat de ander hierin wil. We hebben het hierbij over het proces van wat wel genoemd wordt mentaliseren, dat niet alleen bewust maar met name ook onbewust plaatsvindt.

De stichting Proment wil door het verbeteren van het mentaliseren zowel autochtonen als allochtonen, bewuster en weerbaarder (empowerment) maken met name op het niveau van interculturele communicatie zodat men adequater om kan gaan met “vreemden” i.c. mensen met een andere culturele achtergrond. Omdat migranten, met name de asielzoekers en vluchtelingen in de regel in een kwetsbaardere positie zitten dan de autochtonen richt PROMENT zijn aandacht primair op deze populatie.

In de cursus zal concreter en specifieker in gegaan worden op de diverse aspecten van veerkracht, “resilience”, en mentale weerbaarheid, en hoe deze specifiek te verbeteren zijn door het mentaliseren te bevorderen.

Ook zal in de cursus besproken worden hoe genoemde mentalisatie-processen al aangetast en ondermijnd kunnen worden door een inadequate opvoeding, of door psychiatrische stoornissen zoals een depressie, ADHD, verslaving en PTSD ten gevolge van traumatische gebeurtenissen zoals oorlogsgeweld, en hoe hiermee om te gaan.

Kort samengevat: de trainer kan na de cursus bijeenkomsten leiden, die als doel hebben:

·       Het bevorderen van de nieuwsgierigheid van jezelf in de ander.

·       Het versterken van de weerbaarheid van mensen.

·       Het (her)kennen van het eigen (culturele) perspectief en dat van de ander.

·       Mensen helpen hun begrip, tolerantie over andere culturen te vergroten.

·       Adequaat opvoeden van kinderen met een biculturele achtergrond.

·        Zoeken en vinden van gemeenschappelijke raakvlakken.

Methode: het stimuleren van het proces van ‘mentaliseren’. Dat wil zeggen dat je je als mens realiseert dat iedere mens zoals ook jij gemotiveerd is vanuit een eigen unieke binnenwereld, die niet hoeft samen te vallen met wat jij, of hij of zij aan de buitenkant laat zien. 

Inhoud cursus

Ieder van de vier bijeenkomsten zal starten met een theoretische inleiding door Jacques van Hoof waar respectievelijk ingegaan zal worden op:

*Welke motivationele (hersen) processen zijn in het geding. Hoe is de opbouw en structuur  van deze processen

*Hoe ontstaat mentaliseren in de geschiedenis van de mensheid en in de ontwikkeling van baby tot volwassene.

*Hoe kan het mentaliseren misgaan.

*En wat kunnen we daaraan doen